__wf_reservad_hereta

Dret Mercantil i M&A - Dret Fiscal i Tributari - Advocats

Assessorament Jurídic - Fiscal

Soluciones legales y fiscales integrales para empresas y empresarios.

__wf_reservad_hereta
El nostre objectiu: aportar solucions innovadores i individualitzades, posant-nos en el lloc dels nostres clients.

Serveis d'indole jurídica i tributària que requereixen les empreses, els seus propietaris, administradors i directius, per a l'adequada protecció dels seus drets i l'optimització dels seus resultats.

Amb la professionalitat i experiència acreditada en l'assessorament personalitzat a companyies de perfil molt divers i en tot tipus de situació.

Línies d'actuació

1. Mercantil

Assessorament tant en el compliment de la legalitat societària vigent com en l'assistència jurídica de qualsevol aspecte mercantil que pugui sorgir en l'esdevenir de la societat.

Secretaria de Consell. Lletrat Assessor

Supervisió i control. Legal Compliance

Assessorament sobre aspectes jurídic-mercantils i civils d'interès per a la societat o els seus accionistes

Assessorament en l'elaboració, redacció i, eventualment, negociació de contractes mercantils i civils típics en l'activitat de l'empresa

Elaboració d'informes jurídics detallats sobre qüestions concretes en aspectes mercantils i civils

Assessorament previ a qualsevol litigi a interposar o interposat contra la companyia

Disseny, elaboració i implementació de Protocols Familiars

Assessorament en propietat intel·lectual i noves tecnologies

Assessorament i assistència en assumptes societaris

...

2. Tributario

Basado tanto en la relación día a día, como en el establecimiento de reuniones periódicas con la frecuencia que en cada momento se estime oportuno, para discutir y analizar las decisiones que puedan afectar a la política y planificación fiscal de las empresas. Nos esforzamos por obtener los mejores resultados, siempre desde el respeto a la normativa vigente en cada momento.

Assessorament permanent o específic en tributació nacional o internacional a empreses espanyoles, estrangeres, multinacionals i a persones físiques

Planificació fiscal en matèria de fusions i adquisicions, assistència en processos de due diligence, negociacions i contractes en finançament de projectes, etc.

Definició de l'estratègia i planificació fiscal de les companyies i els seus propietaris

Assessorament en matèria d'acreditació de deduccions per I+D+i, “patent box” i resta de beneficis fiscals

Tancaments anuals d'impostos i confecció, si escau, de les declaracions corresponents

Assessorament en procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d'inspecció tributària

Assistència en matèria contenciós-administrativa

Anàlisi i resolució de consultes fiscals i elaboració d'informes sobre qüestions concretes

En fiscalitat internacional:
- Definició del règim especial d'expatriats
- Determinació dels preus de transferència
- Coordinació dels assessors tributaris de cada país.

...

3. Concursal

En NORGESTION prestamos un servicio integral como abogados de la concursada, ayudando a definir la estrategia a seguir, acometiendo aquellas actuaciones necesarias y su tramitación en todas sus instancias, incluida la pieza de calificación que pudiera afectar a sus administradores sociales.

Nuestro equipo multidisciplinar permite definir y ejecutar, cuando sea posible, planes de negocio para incorporar a los convenios de acreedores, que pueden incluir la venta de activos o ramas de negocio, o la participación en operaciones societarias. En sede de liquidación permite buscar fórmulas para la supervivencia del negocio.

Refinançament i reestructuració de les companyies en seu preconcursal. Sol·licitud del preconcurs, si s'escau

Elaboració de la sol·licitud del concurs de creditors i seguiment de tot el procediment

Intervenció en la fase de conveni per a la consecució d'aquest

Defensa dels interessos de la concursada en els incidents relatius a la classificació dels crèdits, accions de reintegració i altres que es puguin suscitar

Intervenció en la fase de liquidació i de qualificació en defensa dels administradors de la companyia

Representació en operacions d'adquisició d'actius o branques d'activitat en la fase de convenio de liquidació

...

4. Internacional

A NORGESTION tenim experiència i recursos per acompanyar a l'empresari en la seva “aventura” internacional.

El nostre enfocament és eminentment pràctic, basat en l'experiència i buscant solucions eficients dins de contextos complexes per l'impacte de diferents legislacions i cultures empresarials.

Serveis integrals que cobreixin totes les necessitats d'assessorament jurídic-fiscal i econòmic inherents al procés d'inversió a l'estranger

Assessorament jurídic-fiscal en processos d'adquisició o venda de negocis a l'estranger

Suport jurídic-fiscal a negociacions de tota índole amb companyies estrangeres

Planificació fiscal internacional

Supervisió de les implicacions fiscals de l'operativa diària de filials a l'estranger

Supervisió i coordinació d'inspeccions fiscals a l'estranger

Planificació d'expatriació de personal

Coordinació de litigis a l'estranger

...

5. M&A

Com a assessors jurídics i tributaris, intervenim en les negociacions contractuals, en la planificació fiscal i en els actes propis d'un procediment d'adquisició o venda d'una empresa o negoci.

Redacció de cartes de confidencialitat i d'intencions, due diligence, esborranys i textos definitius de contractes, ja siguin de compravenda, finançament, etc. Supervisió i control de les escripturs per a la seva 'elevació a públic que poden en alguns casos veure's complementades per operacions de modificacions estructurals o  societàries.

Gràcies als nostres clients i a la nostra experiència ocupem, any rere any, llocs de privilegi a les League Tables publicades per mitjans especialitzats, que reflecteixen aquelles operacions, de caràcter públic, que hem assessorat.

Societat-Finança-Espanya-Empresa


Les nostres oficines

Fent clic a”Acceptar totes les cookies“, accepteu l'emmagatzematge de cookies al vostre dispositiu per millorar la navegació del lloc, analitzar l'ús del lloc i ajudar en els nostres esforços de màrqueting. Consulta el nostre Política de privacitat per a més informació.